Krav och regler för tillgodoräknandet av utbytesstudier

Tillgodoräknande innebär att du kan använda de kurser du har läst under din utbytestid i din examen vid Lunds universitet.

swiss-train.jpg

Allmänna krav och regler

Alla tillgodoräknanden baserar sig på ett par grundläggande förutsättningar:

 • Kurser får inte överlappa redan lästa eller kommande kurser
  Du ska inte läsa samma kurs två gånger, oavsett om kursen ges i Lund eller någon annanstans. Om du läser kurser inom samma område som du läst tidigare eller planerar att läsa förekommer ofta viss överlappning, precis som när du läser flera kurser inom samma ämne i Lund. Cirka 25% överlappning godtas vid tillgodoräknande. Jämför kursplaner och litteraturlistor innan du bestämmer dig för en viss kurs. 

 • Kurserna måste vara helt avklarade
  Delmoment eller oavslutade kurser tillgodoräknas inte och du kan inte komplettera oavslutade kurser i Lund efter hemkomst. Den enskilda kursen måste vara avklarad med fullt godkänt betyg enligt värdlandets mått.

 • Kurserna ska vara på svensk högskolenivå
  Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser, sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte. Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte.

 • Språkkurser
  Språkkurser tillgodoräknas om de uppfyller reglerna för tillgodoräknande (se ovan) och finns med i ditt betyg från värduniversitetet.

 • Poängkraven fastställs per universitet av Ekonomihögskolan
  Kravnivån räknas fram utifrån hur många poäng ett kandidatprogram omfattar på ditt värduniversitet. Det totala antalet poäng divideras med antalet år för att få fram omräkningsnyckeln för hur många lokala poäng som motsvarar ett studieår i Sverige. Det som benämns som minimikrav på ditt värduniversitet är det som krävs för att man skall flyttas upp till nästa läsår, och är oftast inte samma antal poäng som krävs för att få tillgodoräkna sig 30 hp. Ibland kan terminerna i utlandet vara kortare än våra. Värduniversitetet kan exempelvis ha tre-termins system, vilket gör att du ibland kan behöva läsa mer än vad en inhemsk student gör under samma tid för att kunna uppfylla kravet på 30 hp.

 • Praktik tillgodoräknas inte
  Ta kontakt med en studievägledare på din institution för mer information.

Inga förhandsbesked

Internationella avdelningen gör inga individuella förhandsbedömningar, varken utifrån kursernas titel eller utifrån kursbeskrivningar. Kursinformationen är vanligtvis mycket kortfattad och kurser byts löpande fram till terminsstart så du måste därför kunna välja själv på plats vid värduniversitetet. Om du är mycket osäker på en kurs, kontakta din studievägledare för vägledning.

Överklagande

Om du är missnöjd med ditt tillgodoräknande kan du skriftligen överklaga beslutet till:

Ekonomihögskolan,
Box 7080,
220 07 Lund.

Om EHL inte omprövar sitt tidigare beslut överlämnas ditt överklagande tillsammans med handlingarna i ärendet till Överklagandenämnden för prövning. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas

EQUIS - European Quality Improvement System