FEKA90 Företagsekonomi; Grundkurs i företagsekonomi, 30 hp

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.

Kursen ger en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Den är uppbyggd kring fem olika moment.:

-Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, hur organisationer styrs, leds och förändras. Speciellt fokus riktas på ledarskapets betydelse och dess utövning.

-Marknadsföring tar upp utveckling av marknadsföringsstrategier, marknadsanalyser och skapandet av lönsamma relationer med kunder.

-Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom  resultatplanering, finansiella och icke-finansiella måttkalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter.

-Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl principiell som praktisk förtrogenhet med framtagande och analys av redovisningsinformation.

-Företagets roll i samhället behandlar företagets roll ur ett bredare samhällsperspektiv, hur organisationer påverkas av olika samhälleliga skeenden, etiska frågeställningar kring företagande och ekonomi samt samband och relationer mellan organisationens olika delar.  Inom detta moment ges Företagets roll ur historiskt och internationellt perspektiv som motsvarar 2 hp.

Behörighetskrav: grundläggande behörighet samt engelska B, matematik C, samhällskunskap A eller engelska 6, matematik3b/3c, samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4). ​

Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Kursmeddelande.
  
  
FEKA90_Litteratur_17758_H181.pdfFEKA90_Litteratur_17758_H181
FEKA90_Litteratur_17758_VT19.pdfFEKA90_Litteratur_17758_VT19
Studentinformation om metodundervisning 180215.pdfStudentinformation om metodundervisning 180215
Kursplan FEKA90 sv 2017-10-17.pdfKursplan FEKA90 sv 2017-10-17
Syllabus FEKA90 en 2017-10-16.pdfSyllabus FEKA90 en 2017-10-16
Omprövning av betyg grading review.pdfOmprövning av betyg grading review
EQUIS - European Quality Improvement System