​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welcome to MATA22 Linear Algebra 1 7.5 credits​

The course is given in English in Autumn and in Swedish in Spring.
Information in Swedish can be found down below.

 General Information

​MATA22 Linear Algebra 1 is a compulsory course for a Bachelor of Science degree in mathematics and physics. The course is given at half-pace during the first half of the semester and runs in parallel to the course MATA21 Analysis in One Variable.

The course gives an introduction to basic linear algebra with emphasis on analytic geometry in two and three dimensions, comprising the concepts of vectors, bases and coordinates, linear dependence, equations of lines and planes, inner product, quadratic curves, distances and angles, vector and volume product, area and volume as well as of systems of  linear equations, Gauss elimination, matrices, determinants and an introduction to linear spaces and transformations.

Teaching
The teaching consists of lectures, seminars, exercise classes and mentoring hours.

Assessment
The examination consists of the following parts:
  • course assignments, 1.5 credits
  • written examination, 6 credits.
The individual examination parts are graded Pass or Fail. The grading scale for the whole course is Pass with distinction, Pass and Fail.

Course literature
  • J. Ström, K. Åström, och T. Akenine-Möller, Immersive Linear Algebra, 2016
  • Karl Gustav Andersson, Lineär algebra, 2000 (Swedish). Lecture notes in English are provided by the department.

Schedule
The schedule is available in the TimeEdit schedule tool. For instructions on how to use TimeEdit click here.

 Allmän information

MATA22 Lineär algebra 1 är en obligatorisk kurs för en naturvetenskaplig kandidatexamen i matematik och fysik. Den utgörs dels av analytisk geometri i två och tre dimensioner, som omfattar begreppen vektorer, bas och koordinater, lineärt beroende, ekvationer för linjer och plan, skalärprodukt, andragradskurvor, avstånd och vinklar, vektor- och volymprodukt, area och volym, dels av lineära ekvationssystem, Gausselimination, matriser och determinanter samt en inledning till lineära rum och avbildningar.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar, räkneövningar samt SI-möten.

Examination
Examinationen består av följande moment:
  • projektarbete, 1,5 hp
  • skriftlig tentamen, 6 hp.
Projektarbetet består av mindre inlämningsuppgifter som delas ut under kursens gång. Betygskalan för varje examinationsmoment är Underkänd/Godkänd. Betygsgraderna på hel kurs är Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kurslitteratur
  • J. Ström, K. Åström, och T. Akenine-Möller, Immersive Linear Algebra, 2016
  • Karl Gustav Andersson, Lineär algebra, 2000

  
  
  
  
MATA22HT171028eng.pdf
  
11/2/2017 2:59 PMAnna-Maria Persson
  
  
Syllabus_MATA22.pdfSyllabus_MATA22
Kursplan_MATA22.pdfKursplan_MATA22
EQUIS - European Quality Improvement System