Welcome to MATA23 Foundations of Algebra, 7.5 credits

 

The course is given in Swedish in Autumn and in English in Spring.
Information in English can be found down below.

 

 Allmän information

​MATA23 Algebrans grunder är en obligatorisk kurs för en naturvetenskaplig kandidatexamen i matematik. Den täcker elementär logik och mängdlära, funktioner och relationer, talsystem, elementär talteori, induktion, lineära diofantiska ekvationer, kombinatorik, polynom och mängders mäktigheter.

Undervisning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarieövningar och räkneövningar. Också projekt bestående av flera inlämningsuppgifter ingår i kursen syftande till att ge studenterna träning i matematisk kommunikation i såväl tal som skrift.

Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen och ovan nämnda projekt. För att erhålla betyget Väl godkänd  krävs dessutom godkänt resultat vid en muntlig tentamen med tillräckligt högt poängtal.

Kurslitteratur
Kjell Elfström, Algebrans grunder, 2017, delas ut utan kostnad vid introduktionsmötet.

Schema
Schemat finns tillgängligt i TimeEdit, instruktioner finns här.

 General Information

​MATA23 Foundations of Algebra is a compulsory course for a Bachelor of Science degree in mathematics. It covers elementary logic and set theory, functions and relations, number systems, elementary number theory, induction, linear Diophantine equations, combinatorics, polynomials and cardinalities of sets.

Teaching
The teaching consists of lectures, seminars and exercise classes. Also a projects consisting of several assignments is included in the course providing the students with training in mathematical communication in speech and in writing.

Assessment
The module is assessed through a written examination and the project mentioned above. To be awarded Pass with distinction, it is required in addition to pass an oral examination with a sufficiently high mark.

Course Literature
Kjell Elfström, Foundations of Algebra, 2017, is handed out free of charge at the introductory meeting.

Schedule
The schedule is available in the TimeEdit schedule tool. For instructions on how to use TimeEdit click here.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
kursbokslut.MATA23.ht18.pdfkursbokslut.MATA23.ht18
kursbokslut.MATA23.vt18.pdfkursbokslut.MATA23.vt18
Syllabus_MATA23.pdfSyllabus_MATA23
Kursplan_MATA23.pdfKursplan_MATA23
EQUIS - European Quality Improvement System