Välkommen till: SGEA20 Samhällsgeografi: Grundkurs, 30 hp

Om samhällsgeografi

Det övergripande syftet för utbildningen i samhällsgeografi på grundnivå (1-90 högskolepoäng) är att ge en grundläggande kompetens till att utföra en omvärldsanalys. Detta sker genom:

  • att ge en helhetsbild av hur människan disponerar en större eller mindre del av jordytan när hon organiserar sitt samhälle och sina anläggningar,
  • att ge insikter i sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället och att förmedla kunskap om nationella och internationella miljöproblem,
  • att skapa medvetenhet om globala problem och att ge en översikt över befolkning; resurser, välståndsfördelning och utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv,
  • att ge insikter i översiktlig samhällsplanering på olika nivåer och därvid även belysa det ansvar och de speciella metodproblem som är förenade med försök till styrning av samhällsprocesser,
  • att träna de studerande att analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsgeografisk teori och metod.

Om kursen

På grundkursen ges inledningsvis en grundläggande förståelse för samhällsgeografi som vetenskaplig disciplin, dess grundläggande begrepp och idéhistoria. Därefter behandlas frågeställningar som rör relationer mellan resursanvändning, miljöpåverkan och politisk ekonomiska samband i olika delar av världen, mot bakgrund av befolkningsutveckling.

Andra halvan av terminen studerar du landskaps- och urbangeografi, där du bl.a. genom exkursioner får kunskap om både den agrara bygdens och städernas omvandling. Avslutningsvis återvänder du till frågor inom den ekonomiska geografin med speciell tyngdpunkt på företags grundläggande beroenden av och påverkan på den regionala resursmiljön.

Arbetsmarknad

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som samhällsgeografi studerar du människans samspel med sin omgivande värld.Mer om utbildningen hittar du på http://keg.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/fristaende-kurser

 

För information om att studera vid KEG, se vår hemsida www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation.  

Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Kursmeddelande.
  
  
Litteraturlista SGEA20-HT19.pdfLitteraturlista SGEA20-HT19
Kursplan_SGEA20.pdfKursplan_SGEA20
EQUIS - European Quality Improvement System

live@lund är satt i läsläge. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.