Welcome to: SGEK03 Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits

Kursen är den tredje terminens studier inom ämnet samhällsgeografi och ges endast höstterminer. Kursen utgör kandidatkurs i samhällsgeografi. Kursen kan läsas som fristående kurs samt förekomma som alternativ inom olika utbildningsprogram. Kursen består av tre delkurser enligt följande:

Delkurs 1 Forskningsmetodik (7,5 hp)
Delkursen syftar till att studenten skall känna till grundläggande vetenskaplig forsknings-metodologi och kunna tillämpa ett antal olika undersöknings- och analystekniker samt förstå vilka effekter olika metodval ger på data och forskningsresultat. Under delkursen övas såväl kvalitativa som kvantitativa arbetsmetoder inklusive geografiska informationssystem (GIS).

Delkurs 2 Fördjupningskurs: Utvecklingslinjer inom geografin (7,5 hp)
Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom någon av samhällsgeografins inriktningar. Studenten kan välja fördjupningsstudier inom tre olika inriktningar. Presentation och val av fördjupningsinriktning görs under delkurs 1. Utgående från de individuella valen bereds de studerande i görligaste mån tillfälle till fördjupning inom det valda området. Kurslitteraturen utgörs dels av fast litteratur enligt lista, dels av egen vald litteratur. Undervisningen är seminariebaserad. Fördjupningsstudierna kan utgöra en grund för den vetenskapliga uppsatsen under delkurs 3.

Delkurs 3 Examensarbete för kandidatexamen (15 hp)
Delkursen syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra och rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt arbete (vetenskaplig uppsats). Kursen består i att studenten genomför ett självständigt arbete inom ett område som bestäms i samråd med handledare. Uppsatsen skrivs enskilt, men arbete i par kan förekomma om särskilda skäl finns. Delkursen innefattar också granskning och opposition på en uppsats. 

 

För mer info om att studera vid KEG, se vår Studentsida samt www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
SGEK03 Literature list.pdfSGEK03 Literature list
SGEK03 Syllabus HT17.pdfSGEK03 Syllabus HT17
EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund is set to read only mode. If you want to download your material click on the link.More info.