​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Välkommen till: FYSA01 Fysik 1: Allmän fysik, 30 hp​

The course is given in Swedish in Autumn and in English in Spring.
Information in English can be found down below.

​​​
"Fysik 1" är den mest populära fysikkursen inom den naturvetenskapliga fakulteten​​. Det är en grundläggande kurs i våra utbildningsprogra​m som också kan läsas som fristående kurs. Den behandlar områdena mekanik, termodynamik, elektricitetslära, magnetism, optik, våglära, kvantfysik, relativitetsteori, atomfysik och kärnfysik.

Kursen är både experimentell och teoretisk. Exempelvis görs akustiska mätningar i
vårt ljuddämpade ekofria rum, studium av alfapartiklars väg i luft med en stor
dimkamm​are, mätningar av elektriska och magnetiska fält i vår omgivning, aktivering
av silveratomer med hjälp av neutroner, gravitationskonstant-bestämning som kan användas för att beräkna jordens massa, fotografiska upptagningar och analys av atomspektra mm.
För att träna självständigt arbete och muntlig framställning ingår ett seminarieprojekt i slutet av kursen där du i grupp får möjlighet att välja ett fysikområde att experimentera inom. Denna del av kursen ger glädje och skapar entusiasm för att fortsätta med
studier​ i fysik.

Som kursbok används en av de internationellt kända grundläggande böckerna i fysik. Detta ger en internationell touch och borgar för att nivån är den rätta.​​
​​Termin: ​Höst         Period: 1
Nivå: ​Grundläggande
Språk: Svenska
Kursdelar och kursansvariga :  
Anmälan/Förkunskapskrav: LU​BAS
Schema: TimeEdit​
​​​​


Undervisningsform

Undervisningen utgörs av lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier och​
projektarbeten. Deltagande i laborationer, seminarier och projektarbeten och därmed​​
integrerad annan undervisning är obligatoriskt.​

Kursens examination

Examination sker skriftligt eller muntligt i form av deltentamina under kursens gång
samt i form av laborationsredogörelser och muntliga redovisningar av projekt. För
studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare
tentamenstillfälle i nära anslutning härtill.
Betyg: U-G-VG


Litteratur

Sears & Zemansky's University Physics with Modern Physics (14th Edition)

Hugh D. Young, Roger A. Freedman 
 
VARNING: det är stor chans att du inte kan hitta boken på internet. Köp inte "Global edition". Litteraturen finns att köpa på KFS, bokhandlen på LTH's Studiecentrum i Lund.
Ytt​erligare litteratur, handledningar etc tillhandahålls av institutionen.


Föreläsare

Mekanik: ​
Elektromagnetism: 
Seminarium:
Kvantfysik och relativitetsteori
Optik och våglära: 


phone: 046 222 77 24

phone046 222 77 28


phone: 046 222 77 28


phone: 046 222 04 69
phone: 046 222 76 74

phone: 046 222 39 17

Welcome to: FYSA01 Physics 1: General Physics, 30 credits.​

​Welcome to the homepage of the "Physics 1: General Physics" course.

Module 1: Mechanics and electromagnetism, 15 credits Experimental methodology, estimates of errors, problem solving and methodology of presentation. The
mechanics treats vectors, kinematics, dynamics and Newton's laws, inertia, work, energy, linear momentum and angular momentum, gravitation, rotational motion and harmonic oscillation. The electromagnetism contains electrostatics, electric and magnetic fields, field theory, capacitance, resistance and inductance, electric and magnetic materials, circuit theory, induction and alternating current.

Module 2: Waves, energy and quantum physics, 13 credits. This module includes mechanical and electromagnetic waves, ray optics, wave optics, sound aggregation state, principles of thermodynamics, statistical physics, entropy, heat engines,
special relativity theory, basic principles of quantum physics, wave mechanics. The Physics of atoms, solids, nuclei and particles.

Module 3: Experimental seminars, 2 credits. The module consists of experimental projects with oral presentation.


Term: ​Spring          Period: 1 
Level: ​G
Language: English
Coordinators: 
Ruth Pottgen (Mechanics​​​) 
Pavel Golubev (Electromagnetism)
David Silve​rmyr (Quantum Physics )
Johan Gustafsson(Optics and Waves)
Registration/Requirements: LUBAS
Schedule: TimeEdit​
​​​​
Form of teaching​​

The teaching consists of lectures, group work, laboratory sessions, seminars and project work. Participation in laboratory sessions, seminars, project work and with it integrated teaching is compulsory.


 

Assessment​

Examination is in the form of a written or oral exam during the different part of the course and in the form of laboratory reports and oral presentations of project.
Students who do not pass the regular exam are offered a re-examination shortly after the regular exam.​

​​Grading scale: U-G-VG

Literature

Sears & Zemansky's University Physics with Modern Physics (14th Edition)

Hugh D. Young, Roger A. Freedman 
Volym 1:
ISBN: 978-1-78448-023-3 (14th Edition) 
Volym 2:
IS​BN: 978-1-78448-024-0 (14th Edition)


Teachers

Classical Mechanics: ​
Seminars:
Quantum Physics and Relativity:
Optics and Waves:
Electricity and Magnetism: phone: 046 222 77 58

phone: 046 222 77 25


phone: 046 222 76 74
phone: 046 222 38 68

phone: 046 222 39 17​​


phone: 046 222 76 32Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
Kursplan_FYSA01.pdfKursplan_FYSA01
Syllabus_FYSA01.pdfSyllabus_FYSA01
EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund is set to read only mode. If you want to download your material click on the link.More info.